Śledź nas na:Opieka, kuratela, obowiązek alimentacyjny

Opieka nad małoletnim. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie.

Przyczyny i sposób ustanowienia opieki:

 • rodzice nie żyją

 • rodzice nie są znani

 • rodzice nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych

 • rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej

 • sąd nie przyznał władzy rodzicielskiej w wyroku ustalającym ojcostwo

Opiekunem zostać nie może:

 • osoba pozbawiona praw publicznych

 • osoba ubezwłasnowolniona

 • osoba która nie daje gwarancji na to że wywiąże się z obowiązku opiekuna

Krąg osób spośród których wybiera się opiekuna:

 • osoba wskazana przez ojca lub matkę

 • krewni lub inne osoby bliskie

 • osoba wskazana przez uprawniony organ, organizację, placówkę wychowawczą

Treść i sprawowanie opieki:

 • zarząd majątkiem dziecka

 • piecza nad osobą dziecka i jego wychowanie

 • przedstawicielstwo ustawowe dziecka

Nadzór sądu opiekuńczego nad sprawowaniem opieki:

 • zaznajamianie się przez sąd na bieżąco z działalnością opiekuna i udzielanie mu wskazówek i poleceń

 • żądanie od opiekuna wyjaśnień i dokumentów związanych ze sprawowaniem opieki

 • składanie przez opiekuna sprawozdań w terminach oznaczonych przez sąd (nie rzadziej niż raz w roku)

 • zatwierdzanie przez sąd rachunków z zarządu majątkiem dziecka

 • wydawanie przez sąd w razie potrzeby stosownych zarządzeń

Ustanie opieki i zwolnienie opiekuna

 • pełnoletniość

 • przywrócenie władzy rodzicielskiej

Zwolnienie obligatoryjne

 • opiekun z powodów faktycznych lub prawnych jest niezdolny do sprawowania opieki

 • dopuszczenie się czynów lub zaniedbań naruszających dobro małoletniego

Zwolnienie fakultatywne

 • z ważnych powodów sąd może zwolnić opiekuna na jego żądanie

 

Kuratela - ustanawia się ją w razie potrzeby na czas krótkotrwały w przypadkach przewidzianych w ustawie.

 • kurator dla dziecka poczętego, nienarodzonego

 • kurator dla osoby ułomnej

 • dla osoby nieobecnej w kraju

 Zobacz także