Śledź nas na:Stosunki społeczne związane z funkcjonowaniem człowieka w rodzinie

Stosunki prawno - rodzinne:

 • Sensu stricte
 • Sensu largo

 

Sensu stricte:

 • małżeństwo

 • pokrewieństwo

 • powinowactwo

Sensu largo:

 • przysposobienie

 • opieka

 • kuratela

Konkubinat

Wychowańcy

Rodzina:

-mała (małżonkowie +dzieci)

-duża (wszyscy)

Zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego

 1. Zasada autonomii rodziny

 2. Zasada dobra dziecka

Źródła prawa

-KRO

-prawo o aktach stanu cywilnego

-ustawa o świadczeniach alimentacyjnych (od października 2008)

 

Małżeństwo

Podstawowe zasady prawa małżeńskiego

 • równouprawnienia

 • trwałości małżeństwa

 • zasada monogamii

 • zasada świeckości (-+)

Zawarcie małżeństwa

Świeckie przesłanki warunkujące zawarcie:

 • odmienność płci

 • jednoczesna obecność (w wyjątkowych przypadkach przez pełnomocnika)

 • złożenie zgodnych oświadczeń woli

 • złożenie oświadczeń przed kierownikiem USC

Wyznaniowe: jak wyżej plus:

 • złożenie oświadczeń przed duchownym

 • poddanie zawieranego związku prawu polskiemu

 • sporządzenie przez kierownika USC aktu małżeństwa

Przesłanki negatywne (przeszkody małżeńskie) Art. 10-15

 • brak wymaganego wieku

 • ubezwłasnowolnienie całkowite

 • choroba psychiczna niedorozwój umysłowy

 • pozostawanie w związku małżeńskim

 • powinowactwo

 • przysposobienie

Prawa i obowiązki małżonków:

 • obowiązek wspólnego pożycia (więź duchowa, więź fizyczna, więź gospodarcza)

 • wzajemnej pomocy

 • obowiązek wierności

 • obowiązek współdziałania dla dobra rodziny

 • obowiązek wspólnego rozstrzygania o istotnych sprawach rodzinnych

 • prawo do kształtowania nazwiska

 • obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

 • prawo do mieszkania rodzinnego

 • prawo wzajemnej reprezentacji

 • solidarna odpowiedzialność za zobowiązania

Małżeńskie ustroje majątkowe

 • ustrój wspólności ustawowej

Zasada samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym:

 • czynności dotyczące przedmiotów wykorzystanych do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej wykonuje jedynie ten który ich używa

 • możliwość zgłoszenia sprzeciwy współmałżonka

 • pewne czynności wymagają zgody współmałżonka

 

 • ustrój umowny

 Zobacz także