Śledź nas na:Socjologia - Podstawowe reguły metodologiczne prowadzenia badań

Intersubiektywna sprawdzalność nakazuje formułowanie twierdzeń naukowych, które umożliwiają sprawdzenie ich zgodności z rzeczywistością:


 • intersubiektywna kontrolowalność – stosowanie takiej procedury w badaniach, które umożliwia przeprowadzenie identycznych badań przez kogoś innego.

 • intersubiektywna komunikowalność – stosowanie procedur badawczych oraz opisywanie swego postępowania w takim języku, którego znaczenie jest przyjęte w nauce.


Etapy postępowania badawczego:

 1. Przegląd literatury na dany temat.

 2. Przedstawienie problemu.

 3. Sformułowanie hipotezy lub hipotez.

 4. Operacjonalizacja.

 5. Wybór metod i technik badawczych.

 6. Dobór próby badawczej.

 7. Przeprowadzenie badań.

 8. Analiza wyników.

 9. Wnioski. Weryfikacja hipotez.Metody i techniki badań socjologicznych:


Metody badawcze – specyficzne wzorce rozumowania i postępowania w badaniach naukowych, jasno opisane, sformalizowane, powtarzalne i możliwe do wyuczenia.


Techniki badawcze – sposoby i umiejętności stosowania odpowiednich czynności składających się na pewne wariacyjne elementy schematów badawczych (metod).


Ankieta:

 • formularz pytań stosowany w ankiecie to kwestionariusz

 • kwestionariusz wypełnia badany sam

 • pytania w kwestionariuszu muszą być zrozumiałe

 • nie można pytać o dwie rzeczy równocześnie

 • kwestionariusz należy zaczynać od pytań ogólnych i stopniowo przechodzić do szczegółowych

 • trzeba unikać pytań drażliwych

 • pytania powinny być ułożone w bloki tematyczne

 • powinna zawierać podziękowanie dla respondenta za pomoc

 • zaletą ankiety jest to, że w ciągu krótkiego czau pozwala objąć badaniami duże grupy ludzi przy stosunkowo niskich kosztach

 • zapewnia dużą anonimowość respondentom, co wpływa na ich szczerość


Sposoby rozpowszechniania ankiet:

 • rozprowadzana bezpośrednio (samemu)

 • pośrednio (przez pośrednika)

 • audytoryjna (przeprowadzona w jednym miejscu i w jednym czasie, bezpośrednio)

 • telefoniczna


Wywiad – to rozmowa przeprowadzona z osobą badaną przez specjalnie przeszkolonego ankietera:

jest techniką bardziej wszechstronną niż ankieta

pozwala on na bezpośredni kontakt z badanym, co jest możliwe w przypadku ankiety. Dzięki temu może być połączony z obserwacją.


Podział wywiadu ze względu na stopień jego standaryzacji:

 • ankietowy

 • swobodny

 • pośredni


Obserwacja – jako metoda badawcza powinna charakteryzować się celowością, planowością, czyli powinna być stosowana zgodnie z wcześniejszymi założeniami (planem), aktywnością poprzez selekcję docierających danych. Obserwacja powinna być stosowana w różnych warunkach.


Typy obserwacji:

 • uczestnicząca

 • nieuczestnicząca

 • kontrolowana

 • niekontrolowana


Socjometria – techniki socjometryczne służą do badania struktur społecznych małych grup (grup koleżeńskich, rodziny, klasy szkolnej, zespołu współpracowników) oraz pomiaru niektórych postaw i zachowań ich członków, a także niektórych ich cech, jak np. spoistość, zwartość, integracja, popularność pewnych osób, stosunki panujące wewnątrz).


Analiza dokumentów urzędowych i osobistych:

 • Dokumenty urzędowe – materiały o formalnym charakterze np. sprawozdania, spisy, zbiory danych, opinie, pisma.

 • Dokumenty osobiste – są to listy, prywatne notatki, pamiętniki.


Techniki projekcyjne – to zbiór narzędzi badawczych, służących przede wsystkim do dokonywnia pomiarów i analiz niektórych aspektów osobowości ludzkiej. Opierają się na założeniu teoretycznym, gdyż osoby swobodnie interpretujące bodźce, zjawisko, przedmiot będą łatwo ujawniać swoje osobowościowe cechy i preferencje.Zobacz także