Śledź nas na:Urbanizacja i industrializacja

Urbanizacja – to proces społeczny i kulturowy polegający na szybkim wzroście liczby i rozwoju ośrodków miejskich na skutek koncentracji przemysłu i handlu. Związany z tym napływ ludności wiejskiej do miast powoduje wzrost odsetka ludności miejskiej i powiększenie się obszarów miejskich.


Urbanizacja jest ujmowana w ujęciu:


Demograficznym – jako proces, w którym coraz większa część ludności kraju zamieszkuje relatywnie duże i gęsto zaludnione obszary, uważane za miasta.


Socjologicznym – proces przechodzenia od społeczeństwa wiejskiego do społeczeństwa nowoczesnego.


Rodzaje:

  • przestrzenna

  • demograficzna

  • ekonomiczna

  • społecznaIndustrializacja – polega na przechodzeniu społeczeństw od gospodarki opartej na rolnictwie do gospodarki opartej na przemyśle.


Rodzaje:

  • Oparta na rozwoju przemysłu ciężkiego (górniczy, naftowy, maszynowy)

  • Oparta na rozwoju przemysłu lekkiego


  • Ekstensywna – zwiększanie nakładów inwestycyjnych oraz wzrost zatrudnienia.

  • Intensywna – zwiększenie produkcji poprzez wzrost efektywności pracy, postęp techniczny, wyższe kwalifikacje pracowników.


  • „Wielka” - oparta na tworzeniu wielkich okręgów przemysłowych i wielkich aglomeracjach.

  • „Mała” - rozproszona.Zobacz także