Śledź nas na:Socjologia - Bezrobocie

Bezrobocie – to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia.


Bezrobocie można rozpatrywać w skali:

 • Makro – mamy do czynienia w sytuacji, gdy na określonym obszarze geograficznym znaczna liczba osób zdolnych do podjęcia pracy pozostaje poza zatrudnieniem.

 • Mikro – to utrata pracy z powodu braku kwalifikacji lub innych umiejętności pozwalających objąć i utrzymać stanowisko.


Podstawowym miernikiem poziomu bezrobocia jest stopa bezrobocia, czyli ukazywana w procentach relacja pomiędzy liczbą zarejestrowanych osób bezrobotnych a liczbą osób czynnych zawodowo.


Rodzaje bezrobocia:

 1. Strukturalne – wynika z nieaktywności struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na rynku pracy.

 2. Koniunkturalne – wywoływane jest spadkiem popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, który powoduje zbyt małe wykorzystanie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw.

 3. Frykcyjne – jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy. Dotyczy ludzi zmieniających zawód, pracę, przenoszących się do innej miejscowości.

Inne:


Bezrobocie sezonowe – jest efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku, spowodowanych zmianą warunków klimatycznych.


Bezrobocie technologiczne – wynika z postępu technicznego, automatyzacji, mechanizacji procesów wytwórczych.


Bezrobocie dobrowolne – jest to pozostawanie bez pracy osób, które nie podejmują pracy, ponieważ występujące na rynku pracy stawki płac są ich zdaniem zbyt niskie.


Bezrobocie ukryte – dotyczy ludzi nie ujętych w statystykach.


Bezrobocie jawne


Bezrobocie przymusoweBezrobocie może być:

 • Całkowite – oznacza brak jakiegokolwiek zajęcia zarobkowego.

 • Częściowe – ma miejsce wówczas, kiedy poszukujący pracy znajdzie zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy.


Z punktu widzenia przestrzennych zróżnicowań bezrobocia wyróżnia się:

 • bezrobocie powszechne (globalne)

 • bezrobocie lokalne (regionalne, terenowe)


W zależności od czasu trwania bezrobocia wyróżnia się:

 • krótkookresowe – do 3 miesięcy

 • średniookresowe – od 3 do 12 miesięcy

 • długookresowe – od 12 miesięcy i więcej


Przyczyny bezrobocie:

 • likwidacja niektórych gałęzi przemysłu

 • zmniejszenie popytu na konkretne usługi

 • ograniczenie produkcji

 • brak informacji o miejscach pracy

 • brak mobilności

 • przeniesienie zakładu do innego regionu

 • niedostosowanie do potrzeb rynku wykształcenia pracowników

 • zmiany w technologii

 • wysokie obciążenia fiskalneZobacz także