Śledź nas na:Socjologia - Kultura

Kultura – to to wszystko, co nie wyrasta samo przez się z przyrody, lecz pozostaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem celowej refleksji i działalności ludzkiej.


Kultura – życie umysłowe i duchowe człowieka, jego cechy i wytwory, system wartości, normy, ideały.


Rodzaje kultury:

 • bytu

 • społeczna

 • symboliczna

 • ludowa


Podstawowe dziedziny kultury:

 • gospodarka i wszystkie z nią związane obszary działania

 • instytucje regulujące życie zbiorowe (prawo, obyczaje)

 • wiedza i nauka

 • ideologia

 • sztuka ze wszystkimi gałęziami

 • religia


Wytwory kultury:

 • nauka

 • sztuka

 • literatura

 • religia

 • uszlachetnione obyczaje

 • prawo

 • idee polityczne i społeczne


Podział kultury, ze względu na strukturę wewnętrzną:

 • Kultura osobista jednostki – to ogół jej osobistych wzorów postępowania, jej metod działania, wytworów, jej działalności.

 • Kultura zbiorowości – nie jest sumą kultur osobistych, jej wartości. Jest to ogół wytworów, wartości i sposobów zachowania się, które zostały przyjęte i uznane przez zbiorowość i nabyły ważności dla jej członków,wyznaczając zachowanie się uznane za „obowiązkowe”.


Składniki kultury:

 1. materialna – zbiór wytworów społeczeństwa zaspakajających materialne potrzeby.

 2. niematerialna – duchowe wytwory społeczeństwa, dążenie do ideałów np. piękna, dobra, prawdy.


Podstawowe jednostki kultury:

Nazywa się je elementami lub cechami kultury. Są to np. przedmioty jednorazowego użytku, wytwory człowieka, idee, wzory zachowań.


Kompleks kulturowy – to szerszy układ przedmiotów, urządzeń, wydarzeń, idei, wzorów postępowania skupionych funkcjonalnie wokół dowolnego elementu.Zobacz także