Śledź nas na:Socjologia jako nauka

Socjologia – jest to nauka o zjawiskach, procesach społecznych i społeczeństwie, czyli zbiorowości ludzkiej znajdującej się na ograniczonej przestrzeni, współpracującej ze sobą w taki sposób, by zapewnić swym członkom istnienie i rozwój.


Przedmiotem socjologii są zjawiska i procesy zachodzące w różnych formach życia zbiorowego.


Termin „socjologia”wprowadził w 1827 roku August Comte. Wcześniej używano takich terminów jak: „filozofia społeczna” i „fizyka społeczna”.


Socjologia bada:

 • instytucje

 • zbiorowości np. grupy społeczne, zawodowe

 • procesy

 • stosunki

 • zjawiska kulturowe

 • ruchy społeczne

 • świadomość społeczną


Subdyscypliny socjologii:

 • socjologia pracy i przemysłu

 • socjologia wsi i rolnictwa

 • socjologia miasta

 • socjologia oświaty i wychowania

 • socjologia rodziny


Socjologia współpracuje z naukami:

 • antropologią

 • naukami społecznymi

 • ekonomią

 • psychologiąNauka – w znaczeniu treściwym to system uzasadnionych pojęć, twierdzeń, hipotez, które powstały w wyniku działalności badawczej.


Warunkiem, który musi spełniać każda dyscyplina by ją można było uważać za naukę jest:

 • posiadanie wyraźnie wyodrębnionego i celowego przedmiotu badań

 • operowanie określonym systemem pojęć, aby w sposób logiczny i spójny przedstawiać określone problemy

 • określenie własnych metod badawczych

 • stworzenie teorii powstałej w procesie badawczym


Socjologia znajduje się na niskim szczeblu naukowości, ponieważ:

 • Ma krótką historię, więc nie rozwinęła się w pełni naukowej wiedzy o metodach i technikach gromadzenia danych.

 • Przedmiot badań socjologii napotyka wiele utrudnień w procesie poznania.

 • Brak jej jednoznacznej terminologii oraz posługiwanie się pojęciami wieloznacznymi i często zapożyczonymi z innych dyscyplin.

 • Brak precyzyjności w formułowaniu definicji i ogólnych twierdzeń.


Podstawowe orientacje teoretyczne w socjologii:

 • funkcjonalizm

 • teoria konfliktu

 • teoria wymiany

 • symboliczny interakcjonizm

 • fenomenologia socjologiczna

 • socjobiologia

 • współczesny instytucjonalizm


Funkcje socjologii:

 • diagnostyczna

 • ideologiczna

 • poznawcza

 • organizatorsko - tehniczna

 • apolognetyczna

 • demaskatorska

 • teoretyczna

 • socjotechniczna


Działy przedmiotu badań socjologii:

 • zbiorowości społeczne

 • instytucje społeczne

 • procesy i zjawiska społeczne


Teorie socjologiczne:

 1. Teoria struktur społecznych – wskazuje ogólne zasady i prawidłowości budowy grup i innych zbiorowości społecznych.

 2. Teoria zmian społecznych – opisanie przebiegu procesów, budowy i funkcjonowania grup, klas, warstw.

 3. Teoria zachowania się jednostek – ustala ludzkie relacje na bodźce zewnętrzne.

 4. Teoria zachowania się zbiorowości – bada reakcje klas ludzkich.


Pierwsi przedstawiciele socjologii:

 • August Comte

 • Herbert Spenser

 • Emil Durkheim

 • Karol Marks

 • Max WeberZobacz także