Śledź nas na:

Socjologia - Artykuły

  • liczba prac:

POREWOLUCYJNE IDEOLOGIE JAKO TEORIE SPOŁECZNE

Podstawowe idee europejskiej socjologii najłatwiej jest zrozumieć jako próby upora­nia się z problemem ładu społecznego powstałego na początku XIXw. w wyniku upadku dawnego ustroju pod wpływem industrializmu, rewolucyjnej demokracji. Problem ten był poruszany już zdecydowanie wcześniej, ale w XIXw. uświadomiono sobie, że następuje przełom dziejowy. Jedni widzieli nieograniczone możliwości rozwoju dla siebie, inni nadcho­dzącą zagładę.

Zjawisko terroryzmu - charakterystyka

Akt terrorystyczny - to umyślne działanie osoby lub osób polegające na użyciu przemocy albo groźby jej użycia zmierzające do uzyskania efektu zastraszania, w celu wymuszenia określonego zachowania się organu państwowego lub samorządowego, instytucji, organizacji, osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osób.

Cyberprzestępczość

Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo mające instrumenty techniczne, które uznaje informacje za dobro niematerialne, często przewyższające dobra materialne.

Aborcja: Rzeźnik Naszych Dzieci?

Co mogłoby być bardziej moralnie karygodne i przerażające, niż morderstwo dziecka przez jego rodziców? I dlaczego taki akt kiedykolwiek miałby być legalny, chyba, że w społeczeństwie, gdzie kwitną udogodnienia i niemoralność, podczas gdy rozsądek i Natura są tłumione i "wykrwawione" na śmierć pod nazwą "wybór", który nie istnieje.

Rodzina i jej problematyka

Bardzo ważną rolę w wychowaniu, a także nauce odgrywa środowisko wychowawcze tj. rodzina. Rodzina jest jednym z najważniejszych i najbliższych kręgów środowiskowych każdej jednostki.

Patologia w rodzinie

Zdaniem J. Raczkowskiej, rodziny dysfunkcjonalne to takie, które nie zaspokajają niezbędnych psychicznych i społecznych potrzeb swoich członków rodziny. Cechą charakterystyczną tych rodzin, jak podkreśla autorka, jest występowanie wielu niekorzystnych czynników.

Rola kultury i zjawisk kulturowych w procesach komunikowania się

Kultura jest ogółem stworzonych przez ludzi wartości naukowych, społecznych, artystycznych i technicznych oraz procesem tworzenia tych wartości. Współcześnie kultura jest pojmowana bardzo szeroko, a więc zarówno jako efekty, jak i procesy tworzenia dóbr, zarówno jako normy, wartości i wzory zachowań, jak wytworzone przez ludzi dzieła, zarówno wartości naukowe i artystyczne, jak społeczne i techniczno-cywilizacyjne.

Problemy kulturalno-oświatowe ludzi dorosłych

Uczestnictwo w kulturze, w jej różnych formach, warunkach i zakresach jest integralnym składnikiem stylu życia współczesnego człowieka. Systematyczne lub okazyjne obcowanie z wartościami kultury, uwarunkowane jest indywidualnymi możliwościami każdego człowieka oraz jego zainteresowaniami i potrzebami.