Śledź nas na:

Socjologia - Artykuły

  • liczba prac:

Socjologia - Samobójstwo

Samobójstwo – to rezygnacja jednostki z życia. To najtragiczniejszy przejaw dezintegracji społecznej i osobowościowej świadczący o tym, że istnieją mechanizmy integracyjne spajające jednostkę z szerszymi strukturami i samym sobą.

Socjologia - Bezrobocie

Bezrobocie – to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia.

Rodzina, styl życia

Rodzina – to społecznie aprobowany, trwały sposób współżycia osobników powiązany więzami małżeństwa, pokrewieństwa

Socjologia - Kultura

Kultura – to to wszystko, co nie wyrasta samo przez się z przyrody, lecz pozostaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem celowej refleksji i działalności ludzkiej.

Grupa społeczna i przywództwo

Grupa – to dwie lub więcej osób o wspólnej tożsamości, między którymi dochodzi do strukturalnie uporządkowanych interakcji opartych na wspólnym zestawie oczekiwań co do zachowania partnera.

Urbanizacja i industrializacja

Urbanizacja – to proces społeczny i kulturowy polegający na szybkim wzroście liczby i rozwoju ośrodków miejskich na skutek koncentracji przemysłu i handlu. Związany z tym napływ ludności wiejskiej do miast powoduje wzrost odsetka ludności miejskiej i powiększenie się obszarów miejskich.

Proces społeczny, migracje, ruchliwość społeczna

Proces społeczny – to serie zjawisk wzajemnych oddziaływań ludzi na siebie lub serie zjawisk zachodzących w organizacji i strukturze grup, zmieniające stosunki między ludźmi lub stosunki między elementami składowymi zbiorowości.